Disclaimer

Beperkingen eigen aan het internet

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de intrinsieke eigenschappen van het Internet. Met name over het feit dat het doorsturen en uploaden van gegevens op het internet slechts  een relatieve betrouwbaarheid biedt. Die gegevens circuleren op heterogene netwerken, met diverse eigenschappen en karakteristieken, die op bepaalde momenten van de dag overbelast kunnen raken, waardoor de toegang tot bepaalde gegevens mogelijk vertraging oploopt. Daarom kan Merisant Europe SPRL niet aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden met betrekking tot het consulteren van gegevens of eventuele vertragingen op het netwerk. 

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de informaticatoestellen die hem toegang verlenen tot de website. Op het Internet kunnen virussen circuleren en het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn software en hardware tegen die virussen te beschermen. Tegelijkertijd ontslaat de gebruiker Merisant Europe SPRL van alle verantwoordelijkheid, meer bepaald in het geval van een besmetting van zijn systeem, verlies van gegevens of elke vorm van schade die kan voortvloeien uit de verbinding met de website.     

Aard van de aangeboden diensten

Merisant Europe SPRL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing aanpassingen door te voeren aan de website, de inhoud en de aangeboden diensten, ongeacht of die aanpassingen tijdelijk of definitief zijn, ook als dat betekent dat de diensten of de website definitief zouden verdwijnen. 

Bescherming van persoonsgegevens

Merisant Europe SPRL is gerechtigd over te gaan tot het verzamelen van persoonsgegevens betreffende de gebruikers van de website en hen op basis van die gegevens gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Die gegevens worden opgenomen in onze database en door de bevoegde diensten binnen Merisant Europe SPRL beheerd. 

Overeenkomstig met de bepalingen van de nationale wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de behandeling van persoonsgegevens, kan u zich op basis van wettelijke gronden verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, een beroep doen op het recht op informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens en heeft u recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben. In het geval dat die niet correct, onvolledig, foutief of verouderd zouden zijn, kan u vragen ze aan te passen of ze te verwijderen. Om dat recht uit te oefenen volstaat het uw vraag duidelijk te maken door middel van een schrijven naar onderstaand adres, waarbij u ook uw naam en gegevens vermeldt, alsook een bewijs van uw identiteit.     

Merisant Europe SPRL
Vesalius Building
Barricadenplein 13
1000 Brussel

Merisant Europe SPRL stelt alles in het werk om overeenkomstig de betreffende wetgeving  de veiligheid van de gegevens die verzameld worden te waarborgen. Niettemin is de gebruiker gewaarschuwd dat gegevens die op het internet circuleren door derden ontvreemd kunnen worden aan Merisant Europe SPRL.

Merisant Europe SPRL hanteert de gegevens met strikte vertrouwelijkheid en verbindt zich er toe de gegevens niet met derden te delen, uitgenomen de partijen belast met het ontwerp en onderhoud van de website. Alle gegevens die te beschikking worden gesteld aan die externe partijen met het oog op ons intern gebruik, zullen met de hoogste vertrouwelijkheid behandeld worden en zullen nooit onderdeel uitmaken van een commerciële transactie. Merisant Europe SPRL behoudt zich wel het recht voor om aan zijn commerciële partners statistische gegevens te bezorgen, met betrekking tot het aantal bezoekers, hun karakteristieken en de clicks op publicitaire banners of buttons van adverteerders. 

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud op de website is en blijft altijd het exclusieve bezit van Merisant Europe SPRL. De gebruiker verbindt zich er toe strikt en nauwgezet het intellectuele eigendomsrecht te respecteren en zich te houden aan het verbod op gebruik, reproductie, aanpassing, vervorming of het overnemen van een deel of het geheel van de inhoud, merknamen of logo’s op de website, zij het als opname of als overdracht van digitale gegevens op een elektronische drager.

Voedingsadvies

Een heel aantal voedingswaren, waaronder groenten en fruit, hebben positieve eigenschappen die we voor u geselecteerd hebben. Die positieve eigenschappen zijn gebaseerd op verworven kennis die bekend is bij het brede publiek.

Facebook

Volg Pure Via op Facebook, en blijf steeds als eerste op de hoogte van onze nieuwtjes, wedstrijden, en nog veel meer!

Pure Via op Facebook